Donate

Coedwigaeth

Nid yw planhigfeydd masnachol yn darparu cynefin addas ar gyfer afancod fel rheol oherwydd nid ydynt yn bwyta nac yn defnyddio coed conwydd.   Gallant fodoli a goroesi yn agos iawn at afancod felly.

Mae’r rhan fwyaf o weithgarwch yr afanc yn digwydd o fewn 20 metr i lan yr afon, a’r cyfan fwy neu lai o fewn 100 metr.   Felly, cyfyngir effaith afancod ar goedwigoedd i’r coed ar gyrion y coetiroedd yn ymyl dyfroedd, ac nid ydynt yn debygol o gael effaith sylweddol ar ymarferoldeb economaidd gweithredoedd coed.

Mae 95% o’r coed a dorrwyd gan afancod wedi bod o fewn 5m i d d?r yn Nenmarc [Cyfeiriad Elmeros ac eraill. 2003].

Llydanddail yw’r coed a ddefnyddir gan afancod: bedw, derw, criafol, helyg ac, yn arbennig, aethnenni.   Efallai fod angen gwarchod planhigfeydd collddail a choed unigol felly, gan ddibynnu ar ba mor agos ydynt at ddyfroedd.

Gall gorlif o argaeau arwain at ladd coed yn achlysurol hefyd.   Mae hyn yn digwydd mewn ardaloedd cymharol fychan fel rheol ac ar dir sydd eisoes yn gorsiog lle mae coedwigaeth fasnachol yn llai cynhyrchiol.   Mae argaeau wedi arwain at ¾he ar gyfartaledd o ardal wedi’i gorlifo ar gyfer pob coloni o afancod yn Estonia [ Cyfeiriad Laanetu 1995] ac 1he yng Ngwlad Pwyl [Cyfeiriad Czech a Lisle 2003] , dwy wlad gymharol wastad.

Nid yw Cymdeithas Perchnogion Coedwigoedd Norwy’n ystyried y difrod hwn yn ddigonol i yswirio yn ei erbyn.

Pe bai angen, gellid atal afancod rhag difrodi coed drwy godi ffesnys neu drwy ddefnyddio paent tywod neu wifrau cywion ieir o amgylch boncyffion unigol – neu drwy symud yr afancod o’r ardal a effeithir.