Donate

Patrymau Ailgyflwyno a Gwasgaru

There have been at least 161 reintroductions of beaver in Europe since 1924.  

Studies show that following release they disperse widely throughout a watershed and then gradually infill.

Ailgyflwynwyd o leiaf 161 o afancod yn Ewrop ers 1924.  

Wedi eu rhyddhau, mae astudiaethau’n dangos, fel a amlinellir uchod, eu bod yn gwasgaru’n ddigon eang wrth i ddyfroedd wahanu, ac yna’n graddol symud i mewn unwaith eto.

Mae twf y boblogaeth yn araf am y deng mlynedd cyntaf ac yna’n cynyddu’n gyflym nes bod pob cynefin addas yn llawn.

Wedi cyflwyno, mae ehangu daearyddol eang yn nodwedd sy’n perthyn yn nes i ddeinameg poblogaeth nag i gynnydd mewn niferoedd.

Mae’n cymryd rhyw 30 – 40 mlynedd i gyrraedd y cam hwn o fod wedi ymsefydlu’n llawn, ac yna mae’r poblogaethau’n sefydlogi, gyda’r afanc yn symud i gynefinoedd mwy ymylol ac yna’n eu gadael.

Wedi cyfartaledd o 34 mlynedd wedi cyflwyno, mae’r boblogaeth yn dirywio wrth i’r diriogaeth ymylol gael ei defnyddio ac yna ceir gostyngiadau lleol.  

Gan fod afancod yn amharod i symud ymhell oddi wrth dd?r, yn gyffredinol, maent yn aros rhwng gwahaniad dyfroedd.   Hefyd, mae argaeau a lunnir gan ddyn yn gweithredu fel muriau effeithiol ac mae ystolion i afancod wedi’u creu mewn sawl gwlad, Ffrainc yn arbennig, fel bod modd ymsefydlu y tu hwnt iddynt.

Mae esgeiriau rhwng dyfroedd ac ardaloedd o ddatblygiadau trefol llawn neu amaethyddol dwys yn rhwystrau sy’n atal lledaeniad yr afanc.