Donate

Manteision i Ecosystemau

Mae’r afanc yn chwarae rhan hanfodol fel rhywogaeth bwysig, gan adfer ecosystemau gwlybdiroedd a chreu rhwydwaith o gynefinoeyd glannau afonydd.

(photo by Jordon Cooper)

Mae’r pyllau a grëir gan argaeau’n cynnig ffynhonnell o fwyd i’r afanc, a chysgod rhag ysglyfaethwyr.   Maent yn hybu twf llystyfiant dyfrol ac yn creu cynefin braf ar gyfer infertebrata sydd, yn eu tro, yn annog mwy o amffibiaid a mamaliaid – yn cynnwys dyfrgwn, llygod d?r, llyffantod, medfyll a gweision y neidr.

Mae torri coed a llystyfiant arall yn ysgafnu’r canopi uwch ben, yn creu amrywiaeth pellach o rywogaethau ac yn darparu cyflenwad o goed marw.   Mae mwy o olau’n annog twf y planhigion dan draed a’r planhigion dyfrol, ac yn cynyddu nifer yr infertebrata – gyda manteision pellach i amrywiaeth eang o rywogaethau, yn cynnwys adar fel hwyaid, crehyrod, cnocell y coed a glas y dorlan.

Mae nifer y pysgod yn cynyddu o ganlyniad i newid yng nghemeg y d?r ac wrth i’r bwyd gynyddu.

Gall gorlif o argaeau ladd coed, ond dim ond mewn ardaloedd cymharol gyfyngedig mae hyn yn digwydd, ac mae’n cyfrannu hefyd at gyfoeth o ecosystemau.