Donate

Rheoli argaeau

Dyfeisiadau i Reoli Lefel y Dŵr

Mewn rhai sefyllfaoedd, gall dyfais i reoli lefel y dŵr (Water Level Control Device – WLCD) fod yn hynod effeithiol i reoli lefelau drwy ganiatáu draeniad i’r lefel sy’n ofynnol tra’n cynnal cynefin addas i afancod a’i fanteision.

Mae’r rhain yn ddyfeisiadau syml sy’n cynnwys pibellau mandyllog plastig, blychau pren gyda gwaelod rhwyllog neu gwlferti mandyllog o haenau o rwyll.

Gosod rheolydd llif mewn argae i reoli uchder d?r y pwll 
[llun drwy garedigrwydd Skip Lyle]

Twyllo afanc! 

Credir fod afancod yn cael eu hannog i atgyweirio tyllau yn eu hargaeau drwy glywed swn, teimlo a gweld dwr yn rhedeg – ymateb rhesymegol, oherwydd gall pwll yn draenio eu gadael yn agored i ymosodiad gan ysglyfaethwr.

Mae ‘twyllwr afanc’ yn un math o WLCD. Yn ei hanfod, mae’n ddyfais sy’n dargyfeirio d?r o amgylch neu drwy argae mewn ffordd nad yw’n annog yr afancod i gau’r bwlch sy’n ei achosi.   Gellir ei greu o bibelli plastig neu fetel, cafnau pren neu rwyll metel yn ffurfio cwlferti.

Torri argaeau

Gellir torri argaeau afancod naill ai er mwyn atal gorlifo dros dro neu cyn gosod WLCD neu ffensys eithrio – neu pan fo angen draenio’r dwr cyn cael gwared ar argae.

Gellir torri argaeau pan nad oes unrhyw ateb arall yn bosibl.   Dylid bod yn ofalus i sicrhau cyn lleied ag y bo modd o ganlyniadau anfwriadol neu i atal canlyniadau o’r fath – yn cynnwys erydiad i lawr yr afon, gwaddodi a llifogydd posibl ac addasiad hirdymor i gynefinoedd bywyd gwyllt.