Donate

Ffensys

Ffensys atal afancod

Lle bo angen, gellir codi ffensys mewn coedwigoedd, ar dir amaethyddol ac mewn gerddi i atal afancod, sy’n greaduriaid gwael am ddringo.

Gellir gosod ffensys ar draws afonydd a nentydd hefyd, yn ymestyn 100m ar y naill ochr, i atal afancod rhag crwydro ac i gyfyngu ar eu tiriogaeth.

Mae ffensys atal stoc yn addas.   Gall y rhwyll fod yn fawr , 15x15cm, a’r uchder yn isel (tua 1 metr), fel bod y rhan fwyaf o famaliaid a physgod eraill yn gallu dal ati i symud.

Gellir cynnwys ffensys trydan neu eu defnyddio ar wahân – ee gyda chnydau ar ochr y d?r .   Mae ffensio am wythnos yn atal afancod am dri mis wedi tynnu’r ffens.

Gan fod afancod yn tyllu at ddibenion eraill, gall ffedog o rwydi ar yr arwyneb neu drwy dyllu oddi tanodd, fod yn addas, yn arbennig ar gyfer tir meddal.

Ffensys eithrio ar gyfer cwlferti

Weithiau gall afancod greu llifogydd ar ffyrdd a thir lleol drwy flocio cwlferti.

Ffensio cwlfert dan y ffordd i atal codi argae

Mewn sawl achos, gellir atal hyn drwy osod ffens gref – siâp trapesoid yn aml iawn ac yn cael ei galw yn y Saesneg yn ‘ beaver deceiver’ – 3 i 5 metr o flaen y cwlfert, sy’n atal afancod rhag mynd i mewn i’r cwlfert a’i flocio.

Os bydd yr afanc yn codi argae newydd yn erbyn y ffens, bydd y cwlfert yn aros ar agor ac yn dal i ddraenio’r d?r a fydd yn tywallt drosodd.

Mae’n rhaid asesu ffactorau fel dyfnder y d?r, topograffi ac is-haenau’r gwlybdir cyn gosod ffens o flaen cwlfert.