Donate

Manteision Amgylcheddol

Mae’r gwasanaethau amgylcheddol a ddarperir gan afancod yn creu gwerth economaidd sylweddol, y gellir ei fesur.

Mae’n cynnwys pump agwedd allweddol:

  1. Atal llifogydd. Drwy leihau cyflymdra’r dwr, ei ddal yn ôl a lefelu’r d?r a ryddheir ar amseroedd brig, gall cynefinoedd afancod helpu i leihau llifogydd i lawr afon – sy’n debygol o fod yn ganlyniad cynyddol wrth i’r hinsawdd newid.   Mae gan y sectorau yswiriant a dwr fantais ariannol yn y fan hon.
  2. Puro dwr. Drwy ocsigeniad dwr, dal dwr yn ôl a glanhau llifwaddod sy’n cynnwys llygredd.   Yn Latfia, mae effaith argaeau’r afancod wrth buro dwr wedi’i gyfrif fel gwerth o leiaf £40 miliwn (Balodis 1994). Am resymau amlwg, nid oes cyfrifon o’r fath wedi’u gwneud eto ar gyfer Cymru nac Ynysoedd Prydain, ond mae allosodiad syml yn awgrymu manteision wrth leihau llygredd a gostyngiad mewn costau trin i lawr yr afon, a fyddai’n denu diddordeb nawdd gan gwmnïau dwr.
  3. Dal dwr yn ôl. Mae argaeau’n newid siâp y lefelau trwythiad lleol, gan alluogi gwell storio, ar gyfer rhyddhau eto, pan geir cyfnodau sychach – nodwedd debygol eto pan geir hafau hirach a sychach wrth i’r hinsawdd newid.  Gallai hyn fod o ddiddordeb eto i gwmnïau dwr.
  4. Llai o lifwaddod. Gall hyn fod yn ddefnyddiol er mwyn lleihau lleidiogrwydd a llenwi dyfrffyrdd, cronfeydd dwr, llynnoedd neu argaeau.   Defnyddir afancod ar hyn o bryd yn Tatarstan i leihau’r llifwaddod yn Llyn Raifa, a achosir gan erydiad i fyny’r afon [cyfeiriad Gorshkov 2003]
  5. Creu gwlybdiroedd. Gyda’i gilydd, gall y manteision uchod i wlybdiroedd a mesur canlyniadau arwain at ffigyrau rhyfeddol o uchel.   Mewn gwirionedd, mae afancod yn creu gwlybdiroedd gwerthfawr “yn rhad ac am ddim”, gwlybdiroedd a fyddai’n eithriadol gostus i’w hadfer yn artiffisial.

Llifogydd yn Neustadt, Ba f aria oherwydd glawiad trwm i fyny’r afon

Ym Maf aria, ac mewn mannau eraill yn Ewrop, arweiniodd llifogydd drwg yn sgil glaw trwm eithriadol yn 2004 at gannoedd o filiynau o ewros o ddifrod i dai preswyl ac i’r economi leol.

Mae’r angen am adfer llystyfiant naturiol y gwahaniad dyfroedd ucheldirol a chreu ardaloedd o wlybdir er mwyn dal a chadw’r llif o dd?r yn ôl yn cael ei gydnabod yn eang yn awr, ac felly hefyd waith yr afanc wrth helpu i greu cynefin o’r fath yn naturiol, heb i hynny gostio gormod.

Prif Weinidog Bafaria 
Edmund Stoiber

 

“Mae’r llifogydd dinistriol eleni wedi dangos bod y gostyngiad mewn gwlybdiroedd yn ystod y can mlynedd diwethaf wedi creu llifogydd gwaeth.   Mae ail-greu ardaloedd cadw naturiol yn gwasanaethu fel gwarchodaeth rhag llif ac yn gwarchod rhywogaethau ar yr un pryd.” Edmund Stoiber -Prif Weinidog Bafaria 2004